Lokalizace bezpečnostního listu – náhodný únik

  • 23.4.2024

Podklady pro lokalizaci bezpečnostního listu (text a legislativní oddíly pro práci s textem a systémem bepečnostního listu – legislativní specialista): ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku / 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy. Preventivní lokalizace bezpečnostního listu Preventivní opatření pro ochranu osob: zamezte kontaktu s kůží a očima, použít rukavice, ochranné brýle. Zajistěte důkladné […]

Share Button
Zařazeno do témat: