Lokalizace bezpečnostního listu – náhodný únik

  • 3.5.2021

Podklady pro lokalizaci bezpečnostního listu (text a legislativní oddíly pro práci s textem a systémem bepečnostního listu – legislativní specialista): ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku / 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy.

Preventivní lokalizace bezpečnostního listu

Preventivní opatření pro ochranu osob: zamezte kontaktu s kůží a očima, použít rukavice, ochranné brýle. Zajistěte důkladné větrání místnosti. Nevdechovat páry. Neponechávejte v blízkosti tepla. Pokyny pro zacházení a ochranné prostředky viz. oddíl 7 a 8 bezpečnostního listu.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: zamezte úniku velkého množství koncentrovaného produktu
do povrchových a podzemních vod.

LOKALIZACE BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ – ANGLIČTINA, NĚMČINA

Při úniku velkých množství látky a zejména při vniknutí do kanalizace nebo vodotečí, informujte hasiče, policii nebo jiný místně kompetentní (vodohospodářský) orgán, popř. odbor životního prostředí krajského úřadu.

LOKALIZACE LISTU – BOD 6.3 (VHODNÉ PODKLADY PRO BEZPEČNOSTNÍ LIST)

6.3 Metody a materiál pro omezení  úniku a pro čištění / Čisticí metody: velké množství odčerpejte. Roztok neutralizujte zředěnou kyselinou octovou nebo chlorovodíkovou, zbytky zachyťte adsorpčním materiálem vázajícím kapaliny (např. písek, štěrkový písek, silikagel, univerzální pojidla).

Kontakty

 

Share Button
Zařazeno do témat: