REACH a CLP screening

  • 5.7.2022

Identifikace povinností podniku ve vztahu k REACH a CLP legislativě

  1. Postavení podniku v dodavatelském řetězci a v rámci chemické legislativy:

• Dostupnost a správnost základní dokumentace – bezpečnostní listy, scénáře expozice, interní dokumentace ;
• Registrace, notifikace, autorizace ;
• Určení odpovědnosti a systémové zabezpečení v podniku ;
• Plnění povinností dodavateli ;
• Požadavky odběratelů.

  1. Kategorizace chemických látek: SVHC, CMR látky, hodnocení látek podle CoRAP, chemické látky nebezpečné pro ŽP za použití softwaru CHEMDOX na základě podkladů od zákazníka;
  2. Posouzení povinností při výrobě a dovozu výrobků, které obsahují látky s cíleným uvolňováním, nebo obsahují SVHC látky ;
  3. REACH Identifikace nedostatků, poznání nesouladu s požadavky legislativy umožňuje určit slabá místa a oblasti vyžadující okamžitou pozornost;
  4. DOPORUČENÍ, návrh řešení a postupů které je třeba implementovat.

V případě, že si objednáte vypracování REACH + CLP SKŘÍNINKU, dodáme Vám:

  1. Zprávu o analýze aktuálního stavu ve Vašem podniku, která zahrnuje – PDF dokument:

a. povinnosti podniku na základě zjištění činností, dodavatelsko-odběratelského řetězce, použití látek a směsí ;
b. určení postavení podniku ve vztahu k chemické legislativě REACH ;
c. identifikace nesouladu s požadavky legislativy a návrh doporučení jejich řešení a postupů, které je třeba provádět ;

  1. Zprávu o kategorizaci chemických látek jako takových nebo obsažených ve směsích používaných ve Vašem podniku, která zahrnuje – PDF dokument:

a. Seznam látek kategorizovaných z hlediska SVHC látek (látky vzbuzující velmi velké obavy) ;
b. Seznam látek kategorizovaných z hlediska CMR látek (karcinogenní, mutagenní a reprodukčně toxické) ;
c. Seznam látek kategorizovaných z hlediska nebezpečnosti pro životní prostředí ;
d. Seznam látek kategorizovaných z hlediska hodnocení CoRAP (akční plán Společenství). Cílem hodnocení je zajistit, aby výroba a použití látek ze seznamu CoRAP nepředstavovalo riziko pro lidské zdraví a životní prostředí;

Jednotlivé seznamy látek jsou vypracovány prostřednictvím softwaru CHEMDOX.


Share Button
Zařazeno do témat: , , , , , ,