Identifikace bezpečnosti v bezpečnostních listech

  • 16.5.2019

PŘÍKLADY Z BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ LOKALIZOVANÝCH:

Směs je toxická při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. Způsobuje poškození orgánů (nervový systém, zrakové orgány) při prodloužené i jednorázové expozici. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Se směsí nesmí přijít do kontaktu těhotné ženy. Vdechování výparů / aerosolů ve vyšších koncentracích může vést k podráždění sliznic a dýchacích orgánů, nevolnosti, závratím až k narkotickým účinkům. Při požití i menších množství může dráždit trávicí trakt a vyvolat bolesti břicha, zvracení nebo průjem. Přímé zasažení oka může vyvolat vážné podráždění.

Share Button